Algemene voorwaarden

Artikel 1: Omschrijvingen

1.       In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a)     Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen.

b)    Opdrachtnemer: mv SJEJ. Asselbergs en/of dhr. D. Baks, handelende onder de naam Lekker kunnen werken VOF;

c)     Opdrachtgever: de contractspartij van opdrachtnemer;

d)    Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot levering van trainingen, coaching of andere overeengekomen diensten.

e)     Offerte: elke mondeling of schriftelijk aanbod van opdrachtnemer om een opdracht met haar aan te gaan.

f)      Materialen: alle door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelde trainingen, rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, naslagwerken, presentaties en andere stoffelijke objecten.

 Artikel 2: Toepasselijkheid

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte, aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.      Wijzigingen van de opdracht op algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen zijn overeen gekomen.

 Artikel 3: Totstandkoming opdracht

1.       Een offerte van opdrachtnemer is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.      Alle offertes van opdrachtnemer zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven.

3.      De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand, na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte.

4.     Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever is bevestigd en opdrachtnemer toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

 Artikel 4: Annulering door de opdrachtgever

1.       De opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, onder vermelding van de reden en met inachtneming van onder 2, 3 en 4 vermelde annuleringstermijnen. De datum van ontvangst van annulering door opdrachtnemer is hierin de uitgangsdatum.

2.      Bij annulering langer dan 2 (twee) maanden voor de aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht om 10% (tien procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden.

3.      Bij annulering korter dan 2 (twee) maanden maar langer dan 1 (een) maand voor de aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht om 50% (vijftig procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden.

4.     Bij annulering korter dan 1 (een) maand voor de aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht om 100% (honderd procent) van het totaal overeengekomen bedrag te betalen.

5.      In geval de opdrachtgever deelnemer(s) na aanvang van de opdracht tussentijds terugtrekt of niet aan de opdracht deel laat nemen, heeft opdrachtgever geen recht op terugbetaling.

 Artikel 5: Rechten en verplichtingen van opdrachtnemer

1.       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Wijzigingen in een Opdracht zijn slechts bindend, indien deze wijzigingen schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

2.      Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan indien nodig uit te besteden aan of te laten verrichten door derden. Daarbij neemt opdrachtnemer de door wederpartij vooraf kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

3.      Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.     Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg plegen over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

5.      Indien de voor de uitvoering van de opdracht  noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking wordt gesteld van opdrachtnemer of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 Artikel 6: Rechten en verplichtingen van opdrachtgever

1.       De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijk informatie die opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft.

2.      Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

3.      Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle mogelijke vorderingen, waaronder van de Belastingdienst of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen tot inhouding / afdracht van belastingen en/of premies, inclusief de daarop vallende rente en boetes.

 Artikel 7: Aanpassing van de opdracht

1.       Indien zich omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren te voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

2.      In onderling overleg kan meerwerk worden afgesproken. Dit meerwerk wordt in rekening gebracht overeenkomstig het afgesproken tarief in de overeenkomst van opdracht.

 Artikel 8 : Geheimhouding

1.       Beide partijen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. 

2.      Beide partijen zullen vertrouwelijke gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 Artikel 9: Prijzen en kosten

1.       De vergoeding van de werkzaamheden vindt plaats zoals afgesproken in de overeenkomst van opdracht.

2.      De in de opdracht vermelde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

3.      Prijzen kunnen in onderling overleg worden gewijzigd. Prijswijzingen zullen schriftelijk worden vastgelegd.

 Artikel 10: Betaling

1.       Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

2.      Indien opdrachtgever in verzuim is, komen de kosten van invordering buiten rechte – met een minimum van 10% van de openstaande overeengekomen vergoeding – ten laste van opdrachtgever.

3.      Opdrachtnemer heeft het recht om, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of betaling van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 Artikel 11: Aansprakelijkheid

1.       Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

2.      De in lid 1 genoemde aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat opdrachtnemer in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever.

3.      De in lid 1 genoemde aansprakelijkheid ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft tekort schieten.

4.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die gevolg is van het niet, niet deugdelijk of niet tijdig presteren van opdrachtnemer.

5.      Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het verloop van 6 maanden na het ontstaan van de schade.

 Artikel 12: Intellectueel Eigendom

1.       Met betrekking tot alle door opdrachtnemer verleende diensten berust het recht van intellectuele eigendom dat rust op de materialen uitsluitend bij opdrachtnemer.

2.      Opdrachtnemer verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

 Artikel 13: Geschillen

1.       Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.

2.      In geval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken.

3.      Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.

4.     Een geschil is aanwezig indien een van de partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.

5.      Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.