Privacy verklaring:

 

Privacy Statement

Lekker kunnen werken, gevestigd aan Ruysdaelstraat 1 5025PA Tilburg, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.lekkerkunnenwerken.nl
Ruysdaelstraat 1 5025PA Tilburg
+31 06 41712809

Dhr. D. Baks is de Functionaris Gegevensbescherming van Lekker kunnen werken. Hij is
te bereiken via info@lekkerkunnenwerken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lekker kunnen werken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@lekkerkunnenwerken.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lekker kunnen werken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Lekker kunnen werken neemt responsibility op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Lekker kunnen werken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lekker kunnen werken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lekker kunnen werken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lekker kunnen werken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lekker kunnen werken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lekker kunnen werken en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@lekkerkunnenwerken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek. Lekker kunnen werken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit/persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lekker kunnen werken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@lekkerkunnenwerken.nl